Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

 • reprezentowanie pracowników przed sądem pracy w sprawach o:
  – zapłatę zaległego wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą
  – przywrócenie do pracy
  – odszkodowanie z tytułu nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę
  – odszkodowanie z tytułu mobbingu i dyskryminacji w zatrudnieniu
  – sprostowanie świadectwa pracy
  – ustalenie istnienia stosunku pracy
 • sporządzanie i opiniowanie umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania i innych dokumentów z zakresu prawa pracy
 • doradztwo w zakresie sposobu zatrudnienia i rozwiązania stosunku pracy
 • odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną pracodawcy
 • wypadki przy pracy
 • składanie odwołań od decyzji ZUS
 • sporządzanie apelacji od wyroków w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych