Prawo cywilne

 • pozwy o zapłatę, w tym w postępowaniu nakazowym i upominawczym
 • niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie zobowiązania
 • sprawy spadkowe, m.in. postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku, zachowek, przyjęcie lub odrzucenie spadku, dział spadku
 • dochodzenie odszkodowań za wyrządzoną szkodę i zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, w tym z tytułu wypadków komunikacyjnych oraz błędów w sztuce medycznej
 • zniesienie współwłasności nieruchomości, ochrona własności, ochrona posiadania, zasiedzenie, uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości, służebność przesyłu
 • prowadzenie spraw o eksmisję
 • sporządzanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych
 • spory konsumenckie
 • ochrona dóbr osobistych
 • prowadzenie spraw z tytułu naruszenia praw autorskich
 • dochodzenie należności z weksli
 • egzekucja należności, powództwa przeciwegzekucyjne, przygotowywanie wezwań do zapłaty, prowadzenie negocjacji z dłużnikami w celu zawarcia ugody, prowadzenie restrukturyzacji zadłużenia
 • reprezentowanie klientów w postępowaniach cywilnych przed sądami wszystkich instancji
 • sporządzanie wszelkiego rodzaju pism procesowych
 • bieżące porady i konsultacje prawne w formie ustnej lub pisemnej